De medezeggenschapsraad (MR) is een samenstelling van ouders en leerkrachten van Brede School de Springplank. Het is een belangrijk orgaan want beleidsplannen van de directie worden besproken in de MR. Voor bepaalde beleidsplannen heeft de MR instemmingsrecht (de MR kan plannen goed- of afkeuren) en soms heeft de MR een adviserende rol. 
De formatie en het vakantierooster zijn jaarlijks terugkerende agendapunten. Andere voorbeelden zijn het pestprotocol en de informatievoorziening voor de ouders.  

Riekje van Albada, Saskia Spaans en Omar Baabouch zitten namens de ouders in de MR. De leden namens de school zijn Tineke Pronk, Astrid van Koningsbruggen en Greetje Hulshof. 

Aan het eind van schooljaar 2017/2018 stoppen Riekje en Omar met hun inzet voor de MR. Hun kinderen gaan dan naar de middelbare school. Er ontstaan dan 2 vrije plekken.

Ouders die interesse hebben om mee te denken met de gang van zaken op school kunnen dit aangeven bij Tineke (de leerkracht van groep 8) of bij de directie. Uiteraard zijn zij, net als de andere MR-leden, een aanspreekpunt voor meer informatie over de MR.